vrijdag 21 december 2012

Ditjes en Datjes


Oke nu zijn we op weg om de laatste hand te leggen aan ons project
Heb net de laatste levering ontvangen , dus we kunnen ons volledig concentreren op het kabeleren en calibreren van onze Prusa Mendel , maar eerst wat weetjes die we zeker niet mogen vergeten

1; Voordat de voedingspanning op de 3D-printer wordt aangesloten :
                    Kontroleer eerst alles nog eens zeer naukeurig en gebruik U koppeke erbij
Het zijn zeer gevoelige dingen en bij slechte afstelling gaat er zekers iets mis
                                              
                                       Haast en spoed is zelden goed
           Langszaam maar zekers , maar zekers langszaam

2; Ik gebruik als manual                         nextdayreprap
                                                        LM8UU Prusa Mendel Build Manual
                                                        http://www.nextdayreprap.co.uk

3; Om de spoelen van de stappenmotors te bepalen zonder meetinstrument is het volgende aangewezen
Leg de draden van de stappenmotor zodanig uiteen dat ze elkaar niet raken , neem nu 2 kleuren en twist deze ineen , als je nu met de hand aan de as draai en je ondervindt een weerstand dan heb je een paar , ondervind je geen weerstand maak de draden los en vervang een draad door een ander kleur en twist deze terug inelkaar , dan terug met de hand de as draaien ondervindt je een weerstand ( shokkende beweging )= een paar , geen weerstand = geen pool

4; Op de Arduino print ( met de drivers print bovenop ) zorgt de USB kabel verbonden met de PC voor de voeding , dus geen voeding op de Arduino print aanbrengen

5; De End-stop of microswitch daarvan worden de buitenste aansluitingen gebruikt
Op de driversprint worden die verbonden tussen de S en de - klem

6; Plaats een ventilator bovenop de driversprint  zodat deze print nog eens extra gekoelt wordt

7; Led1 groen =         Arduino
    Led2 rood   = D8   Heated bed power
    Led3 rood   = D9
    Led4 rood   = D10 Hot-end power

 

8; Het startpunt van de printer is LINKS-ONDERAAN op de heated-bed als: de Y-motor van achter zit en de X-motor rechts zit

9; Om te weten waar de plus en de min is van het heated bed ( het rood blad , bij mij was die niet getekend ) gebruik ik een oude 9V batterij met nog wat power in en waar normaal de draden moeten komen voor de aansluiting ( normaal 12V ) daar tikte ik effe met de 9V batterij aansluitingen en wanneer de ledjes branden weet je waar + en - is ( zie batterij ) Branden de ledjes niet verwissel dan de draden effe

10; Meer weetjes als we er meer wetenvrijdag 14 december 2012

Adjusting Stepper Motor Drivers

11,0 Inbedrijfstelling & Kalibratie - RepRap Prusa Mendel Build Manual

11,4 Aanpassen Stepper Motor Drivers
De Pololu A4988 Stepper Drivers zijn al gemonteerd, gekalibreerd en gemonteerd op uw RAMPS board. Maar het kan nodig zijn om een beetje aantepassen als u problemen ondervindt met bepaalde kwesties, zoals ontbrekende stappen (als de afdruk wentelt in een axiale richting) of als u problemen ondervindt met extrusie consistentie ). Hoe dan ook is het volgende voor uw een verwijzing om u te helpen begrijpen hoe de stappenmotor drivers van de printer worden beïnvloed.
We maken gebruik van laagspanning Nema 17 Stepper Motors met een maximale stroom van 1.68A op 2.8V ,de Polulo A4988 Stepper Driver kan maximaal 2A, dit is veel hoger dan het niveau vereist, wat resulteert in dat de stappenmotoren veel koeler draaien.
Er is een zeer fijne lijn tussen te veel stroom en te weinig stroom in verband met de
nauwkeurige werking van de stappenmotor zelf.
Het beste startpunt is ongeveer 0,7 x de nominale stroom, dit is de maximale stroom die de stepper driver kan uitvoeren zonder een koellichaam (nb Koeltechniek zijn reeds gemonteerd).
U kunt berekenen wat ongeveer de gewenste Vref Voltage waarde door toepassing van de volgende berekeningen:
Vref = stappenmotor Max Stroom x Factor Actueel x 0,4
Vref = 1.85A X 0,7 A x 0,4 = 0.47V
Dus kies nu DC stroom op uw multimeter op twee decimalen


 


 
 
Dit is de nieuwe versie
 
 

11.0 Commissioning & Calibration - Reprap Prusa Mendel Build Manual

11.4 Adjusting Stepper Motor Drivers
 

 
The Pololu A4988 Stepper Drivers have already been assembled, calibrated and mounted to your RAMPS Board. But it may be necessary to adjust them slightly if you are experiencing certain issues, such as missing steps ( when the print staggers in an Axial direction) or if you are experiencing extrusion consistency issues). Either way the following is for your reference to help you understand how the stepper drivers affect the printer.
We use low voltage Nema 17 Stepper Motors which can take a maximum current of 1.68A at a 2.8V the Polulo A4988 Stepper Driver can drive up to 2A, this is far higher than the level
required, resulting in the stepper motors running a lot cooler.
There is a very fine line between too much current and too little current in relation to the
accurate operation of the stepper motor itself.
The best starting point is about 0.7x the rated current, this is the maximum current the stepper driver can output before requiring a heat sink ( n.b Heatsinks are already fitted).
You can calculate the approximate required Vref Voltage value by applying the following
calculations :
Vref = Stepper Motor Max Current x Factor Current x 0.4
Vref = 1.85A X 0.7A x 0.4 = 0.47V
So now select DC Current on your Multimeter to two decimal places
 

Bestellen onderdelen deel 2


Inbus sleutel 1,27mm

Glasplaat

Voeding 12V 30A 350W

Jhead hotend 0,35 of 0,5 diameter

Ramps 1,4 en Arduino volledig

Heatbed MK2

Rol ABS rood 1Kg

200mm x 33m Kapton Tape


Dit voor ongeveer 370 euro btw inbegrepen

Elektronica
Calculate X,Y,Z,E

10,0 Computer Setup - RepRap Prusa Mendel Build Manual
Zweven axis_steps_per_unit [X, Y, Z, E]
 

Deze waarden vertellen de chip het aantal stappen die de stappenmotor nodig heeft om aan de respectieve as of extruder met 1 mm te verplaatsen. Er zijn vier waarden en deze die correleren met "de x-as", "de Y-as", "de Z-as" en "Extruder" zult u merken dat er vooraf ingestelde waarden hier voor de verschillende soorten van de printer.Om deze waarden te berekenen moeten we een paar hardware variabelen rekening houden.

Bereken X & Y-waarden

1. Motor Step Angle / Grootte
2. Motor Driver microstapdriver
3. Belt Pitch
4.Tooth Graaf
We kunnen dan passen de bovenstaande waarden in de volgende vergelijking om ons de stappen per mm waarde voor de X-en Y-as
 
Stappen per mm = ((360 ° / Motor stapgrootte °) * (1/Driver microstapdriver)) / (Riem toonhoogte * Tand telling)
 
We maken gebruik van stappenmotoren met een 1,8 ° Stap Hoek en 1/16 microstapdriver op de A4988 Polulo Stepper Drivers, onze riemen zijn T5 Schuin en we gebruiken 12 tands Katrollen zodat onze waarde wordt berekend als volgt:Stappen per mm = ((360 ° / 1,8 °) * (1 (1/16))) / (5 * 12)= 53.333333 stappen per MMAangezien dit resulteert in een steeds terugkerende getal dat we rond naar de dichtstbijzijnde niet-recurrente nummer vandaar onze waarde van 53.2mm
Dit is de waarde die we gebruiken voor X en Y-as

Bereken Z-as waarde
Om de de Z-as te berekenen gebruiken we een fractie (stappen voor een 360 ° rotatie van stappenmotor / Threaded  Rod Pitch), als onze onze motoren hebben een 1,8 ° staphoek en de Pololu A4988 Stepper Drivers gebruiken 1/16 stap resulteert dit in 3200 (360/1.8) = 200 dan vermenigvuldigen met 16 resultaten in 3200. De toonhoogte van onze Z-as Rod is 1,25, dus de waarde voor onze Z-as is "3200/1.25"
Bereken de E Axis waarde
Dit is de waarde voor de Extruder en dit is de ene variabele die je misschien leuk om te spelen met als het wordt beïnvloed door het type filament gebruikt. De gebruikte standaardwaarde is "1487" om weer te testen dit juist is voor uw printer moeten we een test uit te voeren. We moeten een ingestelde afstand van filament vervolgens extruderen en meten hoeveel heeft eigenlijk geëxtrudeerd en eventuele verschil tussen de gevraagde afstand en de werkelijke afstand dan moet rekening worden gehouden in de standaardwaarde.
 
De standaard extruderen afstand in te stellen tot 5mm voor de handmatige extruderen knop binnen pronterface, dus we moeten vervolgens de gloeidraad en meet hoeveel de gloeidraad eigenlijk beweegt markeren.
De grotere afstand meet je hoe nauwkeuriger de resultaten zullen zijn, dus we beginnen met 50mm.
 

Bereken de E Axis waarde Cont ....
Nu hebben we de handleiding extruderen waarde veranderd naar 50mm, moeten we markerende gloeidraad met een marker pen, markeert u het te zeggen 100mm langs van waaruit defilament gaat de extruder, dat wil zeggen 100 mm van de maatregel waarbij de filamentkomt de extruder. Nu met de printer aangesloten en op temperatuur, drukt u op de extrude-knop en laat het voltooien van de extrusie. Meet nu de afstand tussen de waar de gloeidraad komt in de extruder en de markering die u hebt gemaakt en deze afstand moet gelijk zijn aan 50 mm. Als er een verschil van 50 mm moeten we een berekening doen om de juiste waarde voor "E" vast te stellen.Neem de gevraagde Geëxtrudeerd bedrag (50mm) en vermenigvuldig dit met de huidige "E"-waarde (1487) dan delen deze door het bedrag van gloeidraad daadwerkelijk gevoed al (dat wil zeggen het verschil tussen uw merk en een beweging van 50 mm)
 
Dus bijvoorbeeld "E" is ingesteld op "1487" de gevraagde extrude was 50mm en de werkelijke extruderen was 48mm, dus we zouden het volgende te berekenen (50x1487) / 48 = onze nieuwe "E" Value (1548.95)Hoe langer het bedrag dat u extruderen en meet hoe nauwkeuriger u in staat zullen zijn om deze waarde te krijgen.

10.0 Computer Setup - Reprap Prusa Mendel Build Manual 
float axis_steps_per_unit[X,Y,Z,E]These values tell the chip the number of steps the stepper motor needs to make to move the respective axis or extruder by 1mm. There are four values and theywhich correlate to to “the x axis”, “the Y axis”, “the Z Axis” and the “Extruder”
you will notice that there are preset values here for different types of printer.
To calculate these values we need to take a few hardware variables into account.Calculate X & Y values

1. Motor Step Angle/Size
2. Motor Driver Microstepping
3. Belt Pitch
4.Tooth CountWe can then apply the above values into the following equation to give us the steps per mm value for the X and Y Axis
Steps per mm = ((360°/Motor step size°) * (1/Driver microstepping))/(Belt pitch * Tooth count)
We use Stepper Motors with a 1.8° Step Angle and 1/16 Microstepping on the A4988 Polulo
Stepper Drivers, our belts are T5 Pitched and we use 12 tooth Pulleys so our value calculates as follows :
Steps per mm = ((360°/1.8°) * (1(1/16)))/(5 * 12)
= 53.333333 Steps per MM
As this results in a recurring number we round it to the nearest non recurring number hence our
value of 53.2mm
This is the value we use for X and Y axis
Calculate Z Axis value
To Calculate the the Z axis value we use a fraction (steps for a


360° rotation of stepper/Threaded
Rod Pitch), as our our Motors have a 1.8° step angle and the Pololu A4988 Stepper Drivers use 1/16 stepping this results in 3200 (360/1.8)= 200 then multiply by 16 results in 3200. The pitch of our Z Axis Rod is 1.25, so the value for our Z axis is “3200/1.25”

Calculate the E Axis value
This is the value for the Extruder and this is the one variable you might like to play around with as it is affected by the type of filament used. The default value used is “1487” in order to test weather this is accurate for your printer we need to perform a test. We need to extrude a set distance of filament and then measure how much has actually extruded and any variance between the requested distance and the actual distance then needs to be factored into the default value.
The default extrude distance set to 5mm for the manual extrude button within pronterface, so we then need to mark the filament and measure how much the filament actually moves. The bigger distance you measure the more accurate your results will be so we’ll start with 50mm.


 
Calculate the E Axis value Cont....


Now we have changed the manual extrude value to 50mm, we need to mark
the filament with a marker pen, mark it say 100mm along from where the
filament enters the extruder, i.e. measure 100mm from the where the filament
enters the extruder. Now with the printer connected and up to temperature,
press the extrude button and let it complete the extrusion. Now measure the distance between the where the filament enters the extruder and the mark you made and this distance should equal 50mm. If there is any variance from 50mm we need to do a calculation to ascertain the correct value for “E”.
Take the Extruded amount requested (50mm) and multiply by the current “E” value (1487) then divide this by the amount of filament actually fed though (i.e. the difference between your mark and a movement of 50mm)
So for example “E” is set to “1487” the requested extrude was 50mm and the actual extrude was 48mm so we would calculate the following (50x1487)/48= our new “E” Value (1548.95)
The longer the amount you extrude and measure the more accurate you will be able to get this value.


maandag 3 december 2012

Reprap

Toch gekozen om een reprap aan te schaffen

 
Pruza Mendel i2
 


 
En nu wachten tot de elektronica geleverd wordt
 

donderdag 29 november 2012

Bestellen van onderdelen

Deze onderdelen heb ik bij Charlies3dtechnologies@gmail.com besteld

1x   Prusa Mendel plastic parts kit         ( ga toch overstappen naar een reprap kit , om zeker te zijn     dat alles past)
1x   Greg's Hinged extruder plastic set- Metric                   
1x   Hobbed bolt                                                                    
2x   100K NTC Thermistor with PTFE sleeving            
2x   5,6ohm Heater Resistor with PTFE sleeving    
1x   Alu Hot-End Mounting Plate
1x   Extruder Springs and Bolts set 2pcs
2x   MXL Pulley                                                      
2x   MXL Belt                                                             
3x   Endstop                                                             
11x LM8UU Lineair Bearing                                  
6x   608ZZ Bearing                                                 
1x   Alu Prusa Mendel Bottom plate
5x   NEMA17 Stepper Motor                                 

Dit voor ongeveer 260 euro btw inbegrepen
De electroniche onderdelen bestel ik later

vrijdag 23 november 2012

Foto's van mijn zelfbouw Prusa Mendel

Deze foto's zijn niet van de beste kwaliteit maar het is een begin , zoals het project
Zoals je ziet is er nog veel werk af te leggen , maar de frame is er al
  
Hier met de 8mm staven
Het ziet eruit zoals ik gedroomd heb, nu nog zien of alles vlotjes loopt met de stappenmotoren
 

 
 


maandag 19 november 2012

2: Stukken uit MDF zagen voor assembleren van de draadstang en buisjes


Voor het maken van de hoekstukken heb ik zeer lang gezocht naar een goed en duidelijk tekening , zelf heb ik kilo's papier verslonden omereen te tekenen wat mij bijna is gelukt , totdat ik deze op het web heb gevonden
Je vertrekt vanuit een gelijkzijdige driehoek te tekenen van 60x60x60mm en dan volg je verder de tekening

 
De inspiratie kom meestal vanuit deze site
http://numbersixreprap.blogspot.be/2011/01/frame-vertex.html
 
 

8 x MDF klemmen
 
Dit zijn de Z-steunen waar de Z-stappenmotoren opgemonteerd worden 
Dit is de steun voor de Y-Motor

 
 
Tot hiertoe ben ik al 41 euro's armer in de BRICO aan volgende artikelen
1: 6x1m draadstang van M8
2: MDF plaat van 122x61x18mm ( veel overschot )
3: 3x1m stang van 8mm diameter
4: 4x verbindingsmoeren M8 ( 2 nodig voor de Z-beweging )
 

Hieronder zie je hoe het geheel ongeveer er uit zal zien ,de klemmen zijn wat kleiner
 
Mijn inspiratie kom meestal van deze site
 
Dus zover ben ik , alles is gezaagd nu alles nog boren en monteren 
Moet nog effe wachten om de gaten te boren ,  aangezien ik nog geen kolomboormachiene bezit moet ik mij een aanschaffen want vanuit de hand boren zal niet nauwkeurig genoeg zijn , zodoende effe appeldoorn bellen  Zodra mijn Prusa-Mendel in elkaar zit laat ik wat foto's zien
 
 

 
 
 
 


1: Draadstang en buisjes op lengte zagen

http://reprap.org/wiki/Prusa_Mendel/nl

Uit deze site heb ik de afmetingen van de draadstangen en buisjes gehaald , en nog veel meer

6 B M8×370mm draadstang 3 per zijde
4
C
M8×294mm draadstang voorkant / achterkant
3
A 
M8×440mm draadstang bovenkant / onderkant
2
E 
M8×210mm draadstang Z-spindel
1 M8×50mm draadstangd of M8x30 of langere bouten voor de X idler. Opgepast: Als de bout te lang is, is het mogelijk dat er niet voldoende draad op de bout beschikbaar is (?)
2
X 
8mm×420mm gladde staaf X-staaf
2
Y
8mm×406mm gladde staaf Y-staaf
2
Z 
8mm×350mm gladde staaf Z-staaf

Stang 1: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm (het laatste stuk zal ietwat korter worden dan 50mm.      Gebruik het voor je idler. Als alternatief kan een M8x30 of langere bout gebruikt worden.)
Stang 2: 370mm, 370mm, 210mm, ~50mm
Stang 3: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm
Stang 4: 370mm, 294mm, 294mm, ~42mm
Stang 5: 440mm, 440mm, ~120mm
Stang 6: 440mmStart

Hai ,


Prusa Mendel
 

Naar lang surfen op het internet ben ik tot besluitgekomen om een zelfbouw Prusa Mendel 3D-printer te bouwen en deze bouwervaring met U te delen
Ik ben geen schrijver en daarom zal ik zoveel mogelijk foto's van het internet op deze site plaatsen , een foto zeg meer dan 1000 woorden
Omdat ik niet weet wat het eindresultaat zal worden , heb ik besloten deze 3D-Printer te bouwen in MDF van 18mm dikte , je hebt er maar weinig van nodig en is gemakkelijk te bewerken en goedkoop en je doet veel ervaring op
Dit is de volgorde van bouwen die ik zowat in mijn hoofd heb

1: Draadstang en buisjes op lengte zagen
2: Stukken uit MDF zagen voor het asembleren van de draadstangen en buisjes
3: De beweegbare tafel bouwen
4: De 5 stappenmotors plaatsen ( Type NEMA17 * )
5: Extruder monteren ( Type J Head * )
6: De interface ( drivers voor stappenmotors ) monteren en aansluiten ( Stepstick printjes * )
7: Arduino installeren , het hart van de printer (Sanguinololu * )
8: Software installeren (OpenSCAD , slic3r , sprinter * )
9: En als laatste en moeilijkste het calibreren van het geheel

*: Deze merken of types kunnen nog worden veranderd tijdens het bouwen

Laten wij er nu maar aan beginnen , voor het donker wordt , indien er iets geschreven staat waar U niet eens mee bent of een betere oplossing voor geeft , aarzel dan niet om mij een mailtje te sturen  erwin.meyvaert@telenet.be